Tutustu tietosuojaselosteeseemme

Suomen Vuokrasijoittajat Oy Tietosuojaseloste 11.2.2021

Rekisterinpitäjä

Suomen Vuokrasijoittajat Oy (3184684-2)
c/o Njetwork Inn, Isokatu 56, 2krs, 90100 OULU

[email protected], p. 050 387 6614


Rekisteristä vastaava henkilö:

Markku Virta, [email protected]


Rekisterin nimi

Suomen Vuokrasijoittajat Oy -konsernin asiakastietorekisteri


Henkilötietojen käsittelijät

Suomen Vuokrasijoittajat Oy -konsernin myynti- ja markkinointi, taloushallinto, isännöinti, asiakaspalvelut.


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen ja yhteistyökumppanuuksien hoitaminen ja kehittäminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen, asiakaspalvelun ja
liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Jos otat meihin yhteyttä, käytämme annettuja tietoja kysymyksiin vastaamiseen ja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseen sekä viestisi käsittelyyn.

Mikäli olet antanut suostumuksesi suoramarkkinoinnin vastaanottamiseen, voimme lähettää sinulle tiedotteita Suomen Vuokrasijoittajat Oy -konsernin toiminnasta sekä muuta suoramarkkinointimateriaalia.

Rekisteröidyllä on aina oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietoja suoramarkkinointiin, markkinatutkimukseen tai profilointiin olemalla meihin yhteydessä yllä osoitettujen yhteystietojen mukaisesti taikka käyttämällä suoramarkkinointiviestien tai uutiskirjeen yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta.


Rekisterin tietosisältö

Yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

Rekisteröitymiseen käytetyt tunnistautumistiedot, käyttäjätunnus ja salasana, suoramarkkinointiin liittyvät suostumukset, kiellot tai muut tiedot tai annetut lisätiedot yhteisöasiakkaiden edustajien osalta organisaatio ja asema ja yhteisön asiakkuuteen liittyvät muut tiedot Henkilötunnus (käytetään asiakastapahtumien varmentamisessa)
Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten henkilötunnus, laskutus- ja maksutiedot, työsuhteen tiedot, tiedot lemmikkieläimistä, tupakoinnista, tiedot luottotiedoista tai ulosottomerkinnöistä, kotipaikasta, muuton syystä ja ajankohdasta.

Asiakkaan kanssa käydyt keskustelut, siltä osin kun ne ovat oleellisia asiakassuhteen hoitamisen ja palvelun tuottamisen kannalta. Asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot, kuten asema, työtehtävät tai niiden hoito julkisyhteisössä, elinkeinoelämässä, järjestötoiminnassa tai muussa vastaavassa. Asiakkaan ikä, tulo- ja varallisuustiedot, siltä osin kun ne ovat oleellisia asiakassuhteen hoitamisen kannalta. Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot


Verkkosivu

IP-osoite
URL-reitti sivustolla
Vierailun ajankohta
Selaintyyppi ja -versio
Laitetyyppi
Verkkosivulta uutiskirjeen tilanneen nimi ja sähköpostiosoite ja puhelinnumero


Käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Suomen Vuokrasijoittajat Oy -konsernin asiakkaan ja Suomen Vuokrasijoittajat Oy -konsernin välinen asiakassuhde tai yhteistyökumppanisuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto, muu asiallinen yhteys tai oikeutettu etu.


Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta saadut tiedot sopimuksesta, tilauksesta, keskusteluista, rekisteröitymisestä, puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla tai evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Verkkosivuilta kerätty data tallentuu palvelimelle vierailun yhteydessä.

Luottotietopalveluista asiakkuussuhdetta ja vuokrausta varten kerätyt luottotiedot.

Ulosottorekisteristä hankitut todistukset.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Suomen Vuokrasijoittajat Oy -konserni ei luovuta tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille.

Emme luovuta henkilötietojasi Suomen Vuokrasijoittajat Oy  -konsernin organisaation ulkopuolisille osapuolille, lukuun ottamatta palvelun tuottamiseen liittyvien tietojen luovutuksia taloyhtiön edustajalle asunnon vuokraustarkoitukseen ja seuraavia tilanteita:


Oikeudellisista syistä

Voimme luovuttaa henkilötietoja Suomen Vuokrasijoittajat Oy -konsernin organisaation ulkopuolisille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin on kohtuullisesti katsoen tarpeellista (i) soveltuvan lain, sääntelyn tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen, rahanpesun, terrorismin rahoittamisen taikka tietoturva- tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai muutoin asian käsittelemiseksi; tai (iii) Suomen Vuokrasijoittajat Oy -konsernin tai asiakkaidemme omaisuuden suojelemiseksi tai turvallisuuden takaamiseksi taikka yleisen edun edellyttämien tarkoitusten varmistamiseksi lainsäädännön mukaisesti.


Valtuutetuille palveluntarjoajille

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita suorittaville valtuutetuille palveluntarjoajille. Sopimuksemme palveluntarjoajiemme kanssa sisältävät sitoumukset, joiden mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat rajoittamaan henkilötietojen käyttöä sekä noudattamaan vähintään tämän Tietoturvaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.


Nimenomaisella suostumuksellasi

Voimme luovuttaa henkilötietoja Suomen Vuokrasijoittajat Oy -konsernin organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista, kuin edellä mainituista syistä, kun meillä on siihen rekisteröidyn suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tällainen suostumus milloin tahansa.


Tietojen säilytysaika

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen.


Profilointi

Henkilötietojen käsittely sisältää profilointia rekisteröityneen antamien tietojen ja säännönmukaisista tietolähteistä kerättyjen tietojen perusteella palveluntarjoamiseen liittyen.


Onko henkilötiedot annettava ja antamatta jättämisen seuraukset:

Jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, emme välttämättä pysty palvelemaan sinua. Niinpä jos et halua että käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme että et toimita meille mitään tietoja.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Saatamme käsitellä henkilötietoja järjestelmissä, jotka siirtävät tietoja Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Jos Euroopan komissio ei ole katsonut kohdemaan tietosuojan tasoa riittäväksi, takaamme sopimuskäytäntöjemme (esimerkiksi Euroopan komission mallilausekkeet henkilötietojen siirtämisestä kolmansiin maihin) tai muiden toimenpiteiden avulla riittävän tietosuojan tason henkilötiedoillesi.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Rekisteri ei sisällä manuaalisesti tallennettuja aineistoja. 


Sähköisesti käsiteltävät tiedot

Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että  järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ne rekisterinpitäjän työntekijät tai valtuutetut henkilöt, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus. Rekisterinpitäjä edellyttää kaikilta
käyttämiltään IT-palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta ja asianmukaista
tietoturvaa sekä sitoutumista henkilötietolain mukaisiin periaatteisiin. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muiden asianmukaisten teknisten toimenpiteiden avulla.


REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita Suomen Vuokrasijoittajat Oy kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Suomen Vuokrasijoittajat Oy:n ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde tai uuden asiakassuhteen arviointi ja aloittamispäätös. Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Suomen Vuokrasijoittajat Oy voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein tai olla tarjoamatta palveluita rekisteröidylle.

Rekisteröity voi antaa Suomen Vuokrasijoittajat Oy suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja.


Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, joita Suomen Vuokrasijoittajat Oy -konserni käsittelee. Voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä selvittääksesi, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä mihin tarkoitukseen näitä tietoja käytetään.


Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme. Ottamalla meihin yhteyttä voit päivittää esimerkiksi yhteystietosi tai muut henkilötietosi.


Oikeus vaatia tiedon poistamista

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.


Oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista myös muun muassa silloin, kun sinua koskevat tiedot eivät pidä paikkaansa.


Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä itsenäisesti siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle.


Oikeuksien käyttäminen

Jos haluat käyttää jotakin ylläolevista oikeuksista, pyydämme lähettämään Suomen Vuokrasijoittajat Oy:lle postitse tai sähköpostitse seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyyden todistamiseksi voimme pyytää lisätietojen toimittamista.

Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia